Klachten

Sue B.V. voorkomt klachten zoveel mogelijk door tussentijds terugkoppeling te vragen aan klanten, evaluatieformulieren zorgvuldig te bestuderen en op basis daarvan verbeteringen aan te brengen in het proces. Mochten er desalniettemin klachten zijn, dan geldt de volgende klachtenprocedure:

1. Klacht
  • De betreffende persoon dient schriftelijk (per e-mail of per brief) de klacht in, zodat de tekst als uitgangspunt van de behandeling genomen kan worden. Binnen vijf werkdagen ontvangt de desbetreffende persoon een ontvangstbevestiging. Na deze ontvangstbevestiging wordt de klacht zo snel mogelijk in behandeling genomen. Binnen zes weken na het indienen van de klacht wordt uitspraak gedaan over de klacht, tenzij deze tussentijds wordt ingetrokken. Deze termijn kan eenmaal worden verlengd met maximaal zes weken. Alle klaagschriften en uitspraken worden in een klachtenregister vastgelegd.
  • De klacht wordt in behandeling genomen door de verantwoordelijke medewerker, die zo nodig voor nadere toelichting contact met de betrokkene opneemt. Uiteraard wordt met alle betrokkenen gesproken.
  • Op basis van de verzamelde informatie wordt een oplossing gezocht die voor alle partijen wenselijk is en indien de klacht gegrond is, wordt aangegeven welke verbeteringen Sue B.V. doorvoert. Wanneer de klacht (deels) ongegrond wordt geacht, wordt dit gemotiveerd aan de betrokkene teruggekoppeld.
2. Bezwaar
  • Wanneer de betrokkene het niet eens is met de uitspraak, kan er schriftelijk bezwaar worden ingediend bij de directie van Sue B.V.. Het klachtendossier wordt daarbij aan de directie overgedragen. De betrokkene wordt uitgenodigd zijn bezwaar mondeling toe te lichten. Er wordt gezamenlijk gezocht naar een oplossing en passende verbeteractie(s). Binnen zes weken na het indienen, doet de directie uitspraak over het bezwaar, tenzij deze tussentijds wordt ingetrokken. Deze termijn kan eenmaal worden verlengd met maximaal zes weken. Alle bezwaarschriften en uitspraken worden in het klachtenregister vastgelegd.
3. Beroep
  • Als het bezwaar een activiteit van de Sue Academy betreft en niet naar tevredenheid is afgehandeld, kan er beroep ingesteld worden bij de Geschillencommissie. Hiervoor dienen wel de interne klachten- en bezwaarprocedures bij Sue doorlopen te zijn. Meer informatie over deze procedure is te vinden op de website van deĀ Geschillencommissie.
  • Als het bezwaar privacy en de verwerking van persoonsgegevens betreft en niet naar tevredenheid is afgehandeld, kan er beroep ingesteld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor dienen wel de interne klachten- en bezwaarprocedures bij Sue B.V. doorlopen te zijn. Meer informatie over deze procedure is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.